TEGEVUSSATRATEEGIA 2020 – 2025

  • Tegutseda ostupoliitika ja hanketegevuse alase oskusteabe- ja koolituskeskusenanii suuremate, kui väiksemate omavalitsuste huvides, arendades igakülgset koostööd regulaatori ning omavalitsusliitudega.
  • Vähendada ostujuhtimisega kaasnevaid tegevuskulusid nii hankijatele, kui pakkujatele ning  ennetada  välisvahendite kasutamisel rakendusüksuste nõuetest tulenevaid riigihangetealaseid riske ning vaidlusi asjakohase koolitussüsteemi arendamise kaudu.
  • Võtta kasutusele riigihangete praktikas vähekasutatavaid kuid efektiivsust tagavaid õiguslikke võimalusi eelkõige raamlepingute sõlmimise kaudu.
  • Optimeerida oskamatult korraldatud hankemenetluse tõttu hankijatele tekkivate lisakulutuste tekkeriski süsteemse riigihangetealase õigusabisüsteemi kaudu.
  • Edendada võrdset kohtlemist ning mõistlikku asjaajamist hankemenetlustes, töötades koostöös hankijate ning pakkujatega kaubagruppide ja teenuste lõikes välja ühtsed standardid ning hangete tüüptingimused.
  • Ühtlustada ostude teostamise praktikad, optimeerimaks hangetega tegelevate ametnike töökoormust.
  • Osutada kvaliteetset õigusabiteenust, nii riigihangete, kui muudes valdkondades.