Keskkonnahoidlike riigihangete ja ostu kompetentsikeskus

Riigihangete keskus (Hangete korraldamise MTÜ) on 2008 a. omavalitsuste poolt ellu kutsutud kompetentsikeskus.

Euroopa Liidu ja Eesti innovatsioonistrateegiad ning seatavad kliimaeesmärgid nõuavad uut ja kompleksset lähenemist ostu ja hankekäitumisele ja uute rohetehnoloogiate kasutuselevõttu. Konsolideeruv turg ja üha enam lõimuv Euroopa Liit ootavad KOV ja teiste hankijate  kohanemist uute lahenduste ja tehnoloogiatega. Kohalikel omavalitsustel puudub täna keskne hangete ja ostu nõustamise süsteem, seda eriti kestlike ja keskkonnahoidlike hangete osas.

Keskkonnaministeeriumi tellitud keskkonnahoidlike riigihangete analüüs (SEI Tallinn) sisaldab endas kompetentsikeskuse loomise ettepanekut.

Riigihangete keskuse kompetentsideks on nii nõustamine kestlikku teenusmudeli valikul, hankeprotsessi  kõikides etappides kui ka poliitika kujundamisel ja keskkonnahoidlike hangete kriteeriumite ja eesmärkide seadmisel rohepöörde elluviimisel ja eesmärkide saavutamisel.

RHK kompetentsid:

 • Nõustamine teenusmudeli valikul
 • Teenusmudelile sobiva õigusega kooskõlas oleva hankelahenduse leidmine
 • Paindlikud hankemehhanismid
 • Väärtuspõhised hanked
 • Innohanked
 • Sotsiaalselt vastutustundlikud hanked
 • Rohehanked
 • Ringmajandushanked
 • Kestlikud hanked
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Nõustamine oma ideele toetuste leidmisel ja (äri)mudelite ja teenuste disainimisel
 • Arengudokumentide ja eelnõude ettevalmistus ja koostamine
 • Rahastustaotluste koostamine
 • PPP koostöö
 • EL kaasrahastatavates projektides osalemine