Lepitusmenetlus

Hankija ja Pakkuja lepitamine RHK Lepituskomisjonis (1 või 3 liiget)
Kui Pakkuja ei ole nõus Hankija toimingute, otsustega või seatud RH tingimustega, pöördub ta RHK Lepituskomisjoni poole palvega analüüsida tekkinud olukorda ning olla RHK-l kui probleemi selgitaja ja lepitaja Pakkuja ja Hankija vahel.

Lepitusmenetluse eesmärk on leida poolte vahel kokkulepe, mis välistaks võimaliku vaidluse Vaidlustuskomisjonis ja ka Halduskohtus. Lepitusmenetluse tasu on 250.- EUR (vaidlustusmenetluses 640.- või 1280.- EUR).

Pakkuja märgukirja koostamine
Lepituskomisjon analüüsib Pakkuja poolt esitatud probleemi, tuvastab Pakkuja õiguste rikkumise ning koostab ja esitab vastava märgukirja Hankijale ettepanekuga lahendada tekkinud olukord, tulenevalt Lepituskomisjoni ettepanekule.

Hankija vastuse koostamine
Lepituskomisjon analüüsib tekkinud olukorda ning koostab Hankija palvel selgitustega vastuse Pakkujale